اجرنمای مدل امریکایی یا مدل انگلیسی

این مدل‌ها که به مدل امریکایی  یا مدل انگلیسی معروف هستند . با بهترین کیفیت اجرنما ترکیب شده و بهترین کیفیت را در ان بکار برد هایم. و زیبایی منحصر به فردی دارد . این مدل‌ها تا حدی بی همتا هستند که میتوان اسم ان را اجرنمای مدل شهر اجر نامید .مدل های ترکیبی موجود در شهر اجر و نمایشگا های دایمی شهر اجر در تهران و تبریز فقط در شهر اجر وجود دارد و در هیچ جایی یافت‌‌ نمی‌شود
حتما برای خرید اجرنما به شهر اجر بروید …..//.