اجرنما…تقسیم بندی اجر مدرن یاجدید

اجر کف فرش پرسی پایه سنگ+اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :+اجر کف فرش پرسی قرمز+اجر کف فرش پرسی زرد
//.اجرنمای مدرن یا جدید از چند گروه تشکیل میشود :
//.اجر نسوز…شامل:
اجر نسوز انگلیسی
اجر نسوز امریکایی
اجر نسوز شاموتی
اجر نسوز مشکی
اجر نسوز سفید
اجر نسوز قهوای
//.اجر شیل
اجر شیل ترکیبی
اجر شیل خالص
اجر رستیک
اجر رستیک صخره ای
اجر رستیک
//.اجر هلندی
اجر هلندی6*21*2
اجر هلندی بیسکوئیتی
اجر هلندی 8*18*2
اجر هلندی 10*10
اجر هلندی قرمز
اجر هلندی مشکی
اجر هلندی بنفش یا گلبهی
اجر هلندی قهوه ای