فروش اجرنما تنها هدف شهر اجر

از هدف شهر آجر نهایت استفاده را بکنید .هزینه خرید آجرنما را سی در صد کاهش دهید.
فروش اجر نما در وب سایت شهر اجر در دفاتر فروش اجرنما در تهران و تبریز
فروش سود دارد حتی اگر به قیمت خرید یا قیمت تمام شده باشد .این باور و اعتقاد ماست . وسعی داریم این فرضیه را ثابت کنیم . فروش بدون سود  و بالا بردن نقدینگی در زمانی که نقدینگی در اقتصاد کلان کم باشد یا در جریان نباشد باعث سود غیر مستقیم از تجارت میشود . در اقتصادی که نقدینگی در جریان نباشد انکه نقدینگی دارد در خرید همه چیز برنده است . و سود خود را از خرید میکند . و سود خرید در این شرایط از سود فروش هم اسانتر و هم بیشتر است . شاید این یک فرضیه ثابت شده در اقتصاد نباشد ولی شهر آجر به این فرضیه پای بند است . چرا که در اقتصادی که نقدینگی در جریان نباشد اصولا فروش انقدر سخت میشود که گرفتن سود از ان باعث رکود کشنده در سازمان میشود اما اگر فروش بدون سود باشد وحتی گاهی درصدی زیان باعث افزایش چشمگیر فروش در شرایط رکود و بالا رفتن نقدینگی در شرایط اقتصاد بدون نقدینگی شده  و در نهایت از امتیازات نقدینگی و همچنین امتیاز خرید بالا در کسادی استفاده‌‌ می‌شود  و در نهایت  شما برنده خواهید شد .