آجر قزاقی/ اجرنمای سنتی یا اجرنمای مدرن؟

اجر و اجر نما   اجر قزاقی   اجر نسوز  :
اجر قزاقی سنتی ترین اجر تولید شده میباشد و اصولا تمامی اثار تاریخی چند هزار ساله با اجر قزاقی ساخته شده است و با ابتدایی ترین شیوه تولید اجر و خشت تولید‌‌ می‌شود.
دفتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران جهت عرضه انواع اجرنما  واجر قزاقی و اجر نسوز  شامل:
دفتر فروش اجر نما در  تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجرنما در تبریز

حتی میتوان گفت قدیمی ترین مصالح ساختمانی که بشر بوسیله ان ساختمان و بنا ایجاد کرد ه است با اجر قزاقی بوده است . بنابراین نه تنها اجر قزاقی اجر سنتی است بلکه قدیمی ترین مصالحی است که در ساختمان بکار برده شده است . اما نکته اینجاست که در نمای ساختمان امروزی و حتی دکور داخلی به عنوان نمای مدرن محسوب میگردد و میتوان گفت مدرن ترین نما در حال حاضر اجر قزاقی است .البته اجر قزاقی وقتی در نما زیبا میشود که با مصالح جدید مانند سنگ یا کامپوزیت ترکیب و طراحی شود . ترکیب سنت و مدرنیته یک نمای بسیار زیبا و یگانه ایجاد میکند که زیباتر از ان در حال حاضر نمایی وجود ندارد .
ایا همیشه ترکیب سنت و مدرنیته زیبا میشود ؟