اجرنما.از نوع رستیک چیست؟

//.././اجرنسوز زیباست و رنگ های خاص و زیبایی دارد . طرح رستیک اجرنمای نسوز با عث زیباتر و طبیعی تر شدن اجرنمای رستیک میشود . همه هدف تولید گنندگاناجر و اجرنما این است که چیزی را تولید کنند که نزدیک  به طبیعت باشد . هر چه نزدیک تر به طبیعت زیباتر  وبا جذبه تر ‌‌ می‌شود. تمامی زیبایی اجرنمای مدرن و جدید در این است که نمای ساختمان مثل این است که یک تکه از کوه را به نمای ساختمان چسبانده اید . این است رازاجر و اجر قزاقی  اجرنما و زیبایی  و جذبه  ان. اینکه اجرنما بصورت بی نظم و ناهماهنگ تولید میشود  علتش مشابه کردن ان با صخره یا کوه  و طبیعت  است///……………………..