نمای اجری قزاقی و تنوع ان

//تنوع در اجرنمای قزاقی یا اجرنمای سنتی:
//تنوع اجرنمای قزاقی شامل رنگ و اندازه‌‌ می‌باشد :
//تنوع در اندازه
//اجر قزاقی 5*20*10
//اجر قزاقی 5*20*3/5
//اجر قزاقی 20*20
//تنوع در رنگ اجر قزاقی:
//اجر قزاقی زرد
//اجر قزاقی قرمز
//اجر قزاقی اخرا
//اجر قزاقی ابلق
//اجر قزاقی حنایی
//اجر قزاقی پوست پیازی

///.تنوع در اجر نسوز و اجر رستیک و اجرشیل نیز بسیار زیاد است.///