اجرنمای قزاقی…رضایت مشتری

//…/شهر آجر نزدیک به بیست سال است که در کار تولید و فروش آجرنما  میباشد . تا قبل از تولید آجر شیل و آجر نسوز و اجرنمای قزاقی مشتریان از آجرنما فقط به دلیل صرفه اقتصادی و ارزان بودن ان جهت نما کاری استفاده میکردند  و باز خورد خاص و قابل توجه از انها دیده نمیشد . ولی امروزه با توجه به تولید انواع متنوع آجر شیل و آجر نسوز و آجر قزاقی باز خورد مشتریان از رضایت نما ساختمان واقعا مثال زدنی است بطوریکه اکثر قریب به اتفاق مشتریانی که از آجر شیل  و اجرنمای قزاقی و اجر نسوز و رستیک و اجر هلندی استفاده کرده‌اند اظهار داشتند که زیبایی و جلوه نما بسیار بیش از انتظار ما بوده است و میزان رضایتشان به حدی بوده که میتوان حالت ذوق زدگی را در اظهاراتشان کاملا مشاهده کرد . بطوریکه از هیچکدام از مراحل ساخت ساختمان تا این حد راضی نبوده‌اند و حتی کوچکترین اما و اگری در کار شان نبود.!!!!!!!!!

وب سایت شهر اجر این مطلب را بزرگترین سرمایه خود میداند و افق روشنی را در برابر خود میبیند و مطمئن است که اجر شیل  و اجر قزاقی و اجرنمای نسوز  واجر هلندی نمای قالب ساختمان های ایران خواهد شد. واگر دقت کنید‌‌ می‌بینید که اکثر نما های طراحی شده بدون استثنا در ان اجر کار شده است . روز گار نمای یک تیکه سنگ گذشت . نما باید طراحی شود و ترکیبی باشد از اجر و سایر متریال مورد استفاده در نما.!/!!!!/
اجر نسوز/ اجر قزاقی/ اجر شیل / اجر کف / اجرنما / همه در وب سایت شهر اجر

(../وب سایت شهر اجر بهترین است اگر‌‌ می‌توانید عکس انرا اثبات کنید/..) .