چگونه بدانیم از چه نوع نمای اجری خوشمان میاید؟/اجرنما

وب سایت شهر اجر این کار را برای شما اسان کرده است .
کافیست به قسمت پروژه های وب سایت شهر اجر بروید و با کمی حوصله عکس های نما را که بیش از 1000 عکس میباشد را نگاه کنید . حتما و صد در صد نمای را پیدا خواهید کرد که مورد پسند شما باشد . انتخاب نوع اجرنما بدون وب سایت شهر اجر کاری سخت و حتی گیج کننده است . در ارامش کامل سایت را باز کنید عکس های ان را نگاه کنید از هر کدام خوشتان امد و حس خوبی به شما داد همان را انتخاب کنید  و همان را داشته باشید .