نمای جدید:اجرنسوز/اجرشیل

به جرات میتوان گفت امروزه با تحولی که در تولید انواع اجرنما بوجود امده است .مانند اجر نسوزنما در رنگهای متنوع و خاص  واجر شیل در رنگهای متنوع و خاص و اجر قزاقی و همچنین تنوع در ابعاد اجرنمای تولید شده تحولی در نمای ساختمان بوجود امده است . و میتوان گفت اجرنما قسمت لاینفک از نمای ساختمان میباشد . چرا که امروزه نمای زیبا نمای است که اجرنما نیز در ان بکار رفته باشد . بهترین نمای سنگی نمای است که ترکیب سنگ و اجر باشد بهترین نمای کامپوزیت نمای است که ترکیب اجر نما در ان باشد . امروزه نمایی که در ان اجر نسوز نما یا اجر شیل استفاده نشود جلوه وزیبایی ندارد و زیبایی نما مدیون ترکیب حتی اندک اجر نسوز یا اجر شیل میباشد .
با تشکر………..
وب سایت شهر اجر بزرگترین و منسجم ترین نمایشگاه اجرنما در تهران / تبریز//.