مدل انگلیسی در اجرنمای نسوز

(اجرنمای مدل انگلیسی چیست؟) (چرا به یک نوع از اجر نسوز مدل انگلیسی میگویند؟)………..
اجرنمای مدل انگلیسی همان اجر نسوز است ….. فقط زمانی که ترکیب خاصی از رنگ‌ها را در نما با اجر نسوز استفاده میکنیم  به ان اجر نسوز مدل انگلیسی میگویند…..///..
زمانی که رنگ پرتقالی را با اجر مشکی بصورت تصادفی ترکیب کنیم نمای مدل انگلیسی ساخته میشود  و معمولا ترکیب ان بصورت80 به 20 . و یا 70 به 20 رنگی پرتقالی  و مشکی‌‌ می‌باشد……….//..