اجرنمای امریکایی/اجر / اجرنما

///*اجرنمای امریکایی چیست؟ اجرنمای امریکاییی از چه نوع موادی تولید میشود؟ اجرنمای امریکایی چه رنگی دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

//بطور خلاصه به هر نوع ترکیب اجرنما از هر رنگی که در ان بصورت کم یا زیاد از رنگ دودی یا مشکی استفاده شود . اجرنمای امریکایی میگویند!!!!!!!!!!!!!!!! .
وب سایت شهر اجر و دفاتر شهر اجر در تهران و تبریز بهترین ومتنوع ترین و زیباترین ترکیب اجرنما را در ایران دارد طرح های بسیار زیبا و بی همتا ی اجرنمای امریکایی را فقط در شهر اجر میتوانید ببینید.////…!