ردیفهای مختلف اجرنمای قزاقی یااجرسنتی

//اجر قزاقی یا اجر سنتی از سه نظر قابل تقسیم بندی است که شامل :
/رنگ اجر قزاقی
/ابعاداجر قزاقی
/نام اجر قزاقی

//.اجر قزاقی از نظر رنگ

/.اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزاقی ابلق/اجر قزاقی حنائئ/اجر قزاقی ترکیبی/اجر قزاقی پوست پیازی/اجر قزاقی ترکیبی تیره/اجر قزاقی ترکیبی روشن

//.اجر قزاقی از نظر ابعاد……

/.اجر قزاقی6*20*4/اجر قزاقی 6*20*10/اجر قزاقی 20*20*4/اجر قزاقی 20*20*5

//.اجر قزاقی  و نام ها……..

/.اجر قزاقی کامل/اجر قزاقی نیمه/اجر قزاقی پلاکی/اجر قزاقی کف فرش……

///.اجر نسوز در تهران و اجر قزاقی در تهران و اجر سنتی در تهران و اجر رستیک در تهران اجر شیل در تهران  و اجر هلندی در تهران و همه انواع اجرنما در تهران را در یک جا ببینید . انواع اجرنما در وب سایت شهر اجر با دو دفتر مرکزی در تهران و تبریز ………