اجرنما+ میزان جذب اب اجر در استاندارد های ایران

میزان جذب آب مطابق استاندارد ایران در آجرهای دستی حداکثر 20% در آجر های ماشینی 16% و حدلقل برای هر دو نوع آجر 8% تعیین شده است.وب سایت شهر اجر با بررسی های به عمل اورده در ازمایشگاههای تخصصی خود بهترین میزان جذب اب را برای محصولات خود در نظر گرفته است.دفاتر شهر اجر در ایران:
//دفتر فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
//دفتر فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ