اجرنما..اجرهایی که در اروپامرسوم و در ایران تولید نمیشود

انواع خاص آجر تولیدی در کشور های اروپایی: آجرهایی در کشورهای صنعتی اروپاتولید‌‌ می‌شوند که هنوز تولید آن در ایران مرسوم نشده است از آن جمله بلوک های تو خالی آتش بند برای نصب دور ستون‌ها به منظور جلوگیری از نفوذ آتش قطعات ویزه به شکل منحنی های کوز و کاس قطعات درپوش روی دیوار: قطعاتی که از اجزا هستند مانند کلوک سرقد گوشه و جزاینها که هنوز در ایران تولید‌‌ نمی‌شوند.بازرگانی شهر اجر در نظر دارد با توجه به استانداردهای رایج در ایران تولید این نوع مصالح را جهت امنیت بیشتر در ساختمانها با کیفیت مشابه اروپایی تولید و عرضه نماید.دفاترشهر اجر در ایران:
فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ