اجرنما+/استاندارد تولید اجر سوراخدار چیست؟

درآجرهای سوراخ دار : سوراخ‌ها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شده باشند و جمع مساحت آنها باید۲۴ تا ۴۰ درصد سطح آجرها باشد . بعد سوراخ های مربع وقطر سوراخ های دایره‌ای باید حداکثر به ۲۶ میلیمتر محدود شود و درضخامت دیواره بین سوراخ ولبه آجر بیش از ۱۵ میلیمتر و فاصله بین دو سوراخ بیش از ۱۰ میلیمتر باشد.بازرگانی شهر اجر اجرهای سوراخدار با علامت استاندارد ملی ایران را تولید و عرضه مینمایددفاتر شهر اجر:
دفتر تهران/اهن مکان
دفتر تبریز/چهاراه حافظ