وزن مخصوص اجر چیست؟

ـ وزن مخصوص : هر دونوع آجر ماشینی و دستی نباید از ۷/۱ و وزن مخصوص فضایی آنها از ۳/۱ گرم بر سانتی متر مکعب کمتر شود .در غیر اینصورت اجر یا پوک میشود یا بسیار شکننده که هر دو این ایرادات برای یک اجر بسیار نتیجه منفی بر نمای ساختمان میگذارد.وب سایت شهر اجر در تمام مراحل تولید با رسد دقیق وزن مخصوص اجر سعی در تولید محصولی بی نقص دارد.وب سایت شهر اجر دو دفتر دارد:
دفتر تبریز/چهارراه حافظ
دفتر تهران/اهن مکان