استاندارد میزان جذب اب در اجر

ضریب جذب آب : درصد وزنی جذب آب در آزمایش ۲۴ ساعته در مورد آجرهای ماشینی نباید از ۱۶ ودرمورد آجرهای دستی از ۲۰ بیشتر شود ور درهر دونوع آجر از ۸ کمتر باشد.در غیر این صورت اجر اگر جذب اب کمی داشته باشد احتمال افتادن اجر و اگر جذب اب بیش از حد داشته باشد باعث دیر خشک شدن اجر که موجب شوره غیر متعارف و تغییر رنگ در اجر میشود.شهر اجر به اهمیت این موضوع کاملا واقف بوده و استاندارد این موضوع را کاملا جدی میگیرد.دفاتر بازرگانی شهر اجر در ایران:
واحد فروش تهران/اهن مکان
واحد فروش تبریز/چهارراه حافظ