اجرنما و حد مجاز پیچیدگی یا انحنا در اجر

 پیچیدگی ,انحنا و فرورفتگی : پیچیدگی درامتداد سطح بزرگ آجر حداکثر ۴ میلیمتر و درامتداد سطح متوسط آجر تا ۵ میلیمتر مجاز است . آجر نباید انحنا وفرورفتگی بیش از ۵ میلیمتر داشته باشا واین مقدار درصورتی قابل قبول است که میزان آن از۲۰% کل آجرها افزایش پیدا نکند.زیادی بیش از حد انحنا یا فرورفتگی در اجر باعث ناهماهنگی و یکدست در نیامدن نما میشود.بازرگانی شهر اجر با حساسیت بسیار به گونیا بودن محصول نهایی دقت کرده تا ایرادی در ان وجود نداشته باشد.دفاتر شهر اجر:واحدتهران/اهن مکان.واحدتبریز/چ حافظ.