اجرنما و میزان انبساط وانقباض در اجر

تمامی مصالح ساختمانی دارای انبساط و انقباض هستند که نسبت به گرما و سرما از خود عکس العمل نشان میدهند که باید در ساخت این مواد دقت شود تا به حداقل برسد .ضریب انقباض وانبساط در آجر درحدود ۰۰۰۳/۰ می باشد که بسیار ناچیز است .بازرگانی شهر اجر با رسد در نحوه ترکیب و پخت این مصالح میزان انبساط و انقباض را به پایین ترین حد کاهش داده است.دو دفتر بازرگانی شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ…