اجرقزاقی و میزان جذب صدا در اجر

آجربه عنوان یکی ازمصالح متراکم  هادی صوت‌‌ می‌باشد . در صورتی که انتقال صوت توسط عملکرد دیافراگمی دیوار باشد این مقاومت به وزن دیوار بستگی دارد یعنی کاهش انتقال صوت در دیوار آجری همگن با لگاریتم وزن دیوار متناسب است . جذب صدا در سطح آجری درفرکانس طبیعی پایین است .بازرگانی شهر اجر با ترکیب موادی خاص در تولید اجر  میزان هدایت صدا را به نزدیک ترین نقطه به صفر رسانده است دفاتر فروش شهر اجر: واحد فروش تبریز/چهارراه حافظ..واحدفروش تهران/اهن مکان.