اجرنما و چگونگی کم کردن میزان جذب صدا در ساختمان

خاصیت جذب صدا در اجر را با اندودکردن دیوار و نقاشی میتوان باز هم کمتر کرد لذا برای این منظور ازاندودهای مخصوص و آجرهای سبک استفاده‌‌ می‌نمایند .بازرگانی شهر اجر با ترکیب نوعی خاص از مواد در تولید اجر میزان جذب صدا را به اندازه نزدیک صفر کاهش داده است.دفاتر شهر اجر:
دفتر فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ//