شرط استفاده از اجر غیر استاندارد

خواص مکانیکی

استفاده از آجرهای غیر استاندارد به شرطی مجازمی باشد که دست کم تاب فشاری آن ۸۰% مقادیر مندرج در استاندارد ایران باشد .بازرگانی شهر اجر با تولید محصولات استاندارد هیچ اما و اگر و ماده تبصره‌ای در مورد نوع استفاده از اجر را ندارد.دفاتر شهر اجر:تهران/اهن مکان.تبریز/چهارراه حافظ.