اجرنما و تاثیر مواد شیمیایی بر روی اجر

خواص شیمیایی

محیط های شیمیای قبل از آن که بر روی آجر تاثیر بگذارند , ملات آن را تخریب‌‌ می‌نمایند . لذا استفاده ازملات مناسب در فضاهایی که به نحوی موادشیمیایی در آنها جاری است ازاهمیت زیادی برخورد ار است . استفاده از آجرهای لعاب دار نیز مانع از جذب مواد درخلل وفرج آجر‌‌ می‌شود .بازرگانی شهر اجر تولید کننده بهترین ومقاوم ترین اجرها برای هر نوع و هر مورد مصرف.دفاتر شهر اجر در ایران:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ