اجرنما و تاثیر نمکهای محلول بر روی اجر

نمک های محلول موجود در آجر

نمک های محلول درخاک رس اولیه موجود‌‌ می‌باشند و یا درحرارت کوره تولید‌‌ می‌شوند .نمک های محلول میتوانند موجب بروز شوره بشوند . سولفاتهای محلول ممکن است به سطح آجر حرکت کرده و داخل ملات یا اندود بشوند و موجب انتشار شوره و فساد ملات به وسیله حمله سولفاتها شود که درصورت استفاده از آنها درخارج از ساختمان باید از ملات سیمان ضد سولفات استفاده شود .