اجرنما و نحوه چیدمان اجر در کوره های قدیم وانواع اجر

//کوره های آجر پزی ابتدایی بی گمان از مکان هایی تشکیل‌‌ می‌شده که در آن لایه های هیزم و خشت متناوبا روی هم چیده‌‌ می‌شده است.//

الف ـ آجرهای رسی :1 : آجرهای معمولی2 : آجرهای نما 3 : آجرهای مهندسی

ب ـ آجرهای نسوز……

پ ـ آجر ماسه ـ آهك….

ج ـ آجرهای بتنی………..

د ـ آجرهای مخصوص………