اجرنما+اجر نسوز و فن استفاده از اجر از کجا اغاز شد؟

در ایران باستان ساختمان های بزرگ و زیبایی بنا شده‌اند که پاره‌ای از آنها هنوز پا بر جا هستند.
نظیر طاق کسری در غرب ایران قدیم…
فن استفاده از آجر ازآسیای غربی به سوی غرب مصر و سپس به روم و به سمت شرق هندوستان و چین رفته است در سده چهارم اروپایی‌ها شروع به استفاده از آجر کردند ولی پس از مدتی از رونق افتاده و رواج مجدد از سده 12 میلادی بوده که ابتدا از ایتالیا شروع شد.!!!