چرا بشر به فکر استفاده از اجر به جای سنگ شد

شهر اجر

در زمانهای قدیم بیشترین مصرف مصالح در ساختمانها و بناها را سنگ تشکیل داده بود که به تدریج رو به زوال رفت و بشر به دنبال جایگزینی برای ان بود به همین خاطر در ایران هر جا سنگ کم بوده و خاک خوب هم در دسترس بوده است آجر پزی و مصرف آجر معمول شده است اندازه آجر ایلامی حدود 10×38×38 سانیتی متر بوده پختن و مصرف آجر در زمان ساسانیان گسترش یافته و در ساختمان های بزرگ مانند آتشکده‌ها به کار رفته است اندازه آجر این دوره جدود 44×44×7تا 8 بوده است و بعد های آن 20×20×3 تا4 سانتی متر کاهش یافت