طبقه بندی اجر طبق استانداردایران

بنابر آخرین استاندارد ایران به تاریخ 7 خرداد 1357 در مورد آجرهای رسی آجرها به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم بندی‌‌ می‌شوند آجر های دستی خود به دو نوع فشاری و قزاقی سفید و آجر ماشینی نیز به توپر و سوزاخ دار گروه بندی شده اندمیزان جذب آب مطابق استاندارد ایران در آجرهای دستی حداکثر 20% در آجر های ماشینی 16% و حدقل برای هر دو نوع آجر 8% تعیین شده است.بازرگانی شهر اجر با تعهد به تمام بندهای استاندارد ملی ایران مصالحی تولید‌‌ می‌کند که زیر مجموعه‌ای از استاندارد ایران باشند. دفاتر فروش شهر اجر:
فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ