اجرنما و مقاومت اجر در برابرمسائل جوی

چون ایران کشور چهار فصل نام دارد و هر گوشه از کشورمان دارای اب و هوای خاص خود‌‌ می‌باشد به همین دلیل باید در تولید این نوع مصالح که به صورت مستقیم با هوای ازاد مواجه هستند نکاتی را مدنظر قرار دهیم اجرهای مصرفی درنما باید در برابر یخبندان پایدار باشند و در آزمایش یخ زدگی دچار خرابی ظاهر مانند ورقه ورقه شدن , ترک خوردن و خوردگی نشوند . درصد وزنی جذب آب در آزمایش ۲۴ ساعته در مورد اجرهای ماشینی نباید از ۱۶ ودرمورد اجرهای دستی از ۲۰بیشتر شود و درهر دو نوع اجر از ۸ کمتر باشد.بازرگانی شهر اجر مصالحی را تولید میکند که حداکثر مقاومت را در برابر سرما و خوردگی دارد.دفاتر شهر اجر در ایران:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ