میزان استاندارد اب گیری اجرنما

در اجر نما مقدارجذب اب از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد چون اگر جذب اب زیاد باشد شوره بی اندازه میدهد وتغییر رنگ نا درست ایجاد میکند واگر کم باشد امکان افتادن اجر بسیار بالا میباشد به همین دلیل ضریب جذب آب در هر دو نوع اجر طبق استاندارد ملی ایران: درصد وزنی جذب آب در آزمایش ۲۴ ساعته در مورد اجرهای ماشینی نباید از ۱۶ ودرمورد اجرهای دستی از ۲۰ بیشتر شود و درهر دو نوع ان از ۸ کمتر باشد . بازرگانی شهر اجر در ازمایشات 24ساعته و با رعایت جدول موجود استاندارد میزان جذب اب محصول نهایی را محک زده تا همان جذب اب استاندارد در محصولات وجود داشته باشد.دفاتر شهر اجر:
واحد فروش اجرنما در تهران/اهن مکان
واحد فروش اجرنما در تبریز /چهارراه حافظ