اجرنما و ایرادهای اجر که بایدمدنظر باشد

در اجرنما امکان دارد اشکالاتی وجود داشته باشد که برای داشتن بهترین نتیجه باید مورد توجه قرار گیرد.ترک درسطح اجر- وجود یک ترک عمیق درسطح متوسط اجر حداکثر تاعمق ۴۰ میلیمتر در اجر پشت کار بالا اشکال میباشد ولی به طور کلی درصد اجرهای ترک دار نباید بیشتر از ۲۵ باشد. پیچیدگی ,انحنا و فرورفتگی : پیچیدگی درامتداد سطح بزرگ اجر حداکثر ۴میلیمتر و درامتداد سطح متوسط اجر تا ۵ میلیمتر مجاز است . اجر نباید انحنا وفرورفتگی بیش از ۵ میلیمتر داشته باشد واین مقدار درصورتی قابل قبول است که میزان آن از ۲۰% کل اجرها افزایش پیدا نکند.