چگونه انتقال صوت از دیوار اجری را کم کنیم؟

در مهندسی نوین ساختمان اجر به عنوان یکی ازمصالح متراکم هادی صوت‌‌ می‌باشد . در صورتی که انتقال صوت توسط عملکرد دیافراگمی دیوار باشد این مقاومت به وزن دیوار بستگی دارد یعنی کاهش انتقال صوت در دیوار اجری همگن با لگاریتم وزن دیوار متناسب است . جذب صدا در سطح اجری در فرکانس طبیعی پایین است .این خاصیت با اندودکردن دیوار و نقاشی باز هم کمتر میشود لذا برای این منظور از اندودهای مخصوص و اجرهای سبک استفاده‌‌ می‌کنند.بازرگانی شهر اجر با استفاده از مواد الک شده وتزریق هوا میزان انتقال صوت را در اجرهای تولید خود تا مقدار قابل توجهی کاهش داده است.دفاتر شهر اجر در ایران:
دفتر فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجرنما در تهران/اهن مکان.