اجرنما و چگونگی استفاده ازاجردرمحیط شیمیایی

از نظر استاندارد ومهندسی استفاده از اجرهای غیر استاندارد به شرطی مجازمی باشد که دست کم تاب فشاری آن ۸۰%مقادیر مندرج در استاندارد ایران باشد .محیط های شیمیایی قبل از آن که بر روی اجر تاثیر بگذارند , ملات آن را تخریب‌‌ می‌نمایند . لذا استفاده از ملات مناسب در فضاهایی که به نحوی موادشیمیایی در آنها جاری است ازاهمیت زیادی برخورد ار است . استفاده از اجرهای لعاب دار نیز مانع از جذب مواد درخلل وفرج اجر شده و کمتر باعث از بین رفتن اجر میشود.شهر اجر در ایران:
شهر اجر تهران/اهن مکان
شهر اجر تبریز/چهارراه حافظ