اجرنما+اجر قزاقی…علت ایجاد شوره در نمای اجرا شده

همزمان با اجرای نما ممکن است بر روی نمای کار شده شوره ایجاد شود.علت ایجاد شوره انتقال نمک های حل شده در رطوبت از داخل اجر به سطح نما جایی که آب تبخیر‌‌ می‌شود و از خود بلورهای نمک را بر جای‌‌ می‌گذارد. اغلب اوقات اینگونه شوره در طول یک سال بدون بر جای گزاردن اثر تخریبی خود به خود از بین‌‌ می‌رود . درکارهای اجری خارج از ساختمان و درمحیط هایی که مرتبا مرطوب و خشک میشوند ,شوره هر زمانی که میتواند ظهور میکند از این مهم تر شکل گیری نمک های متبلور شده در زیر پوسته ایجاد نمای آبله گون ویا پوسته شدن نما‌‌ می‌کند.بازرگانی شهر اجر با افزایش فشار وارده به خشت اجر باعث به وجود امدن محصولی میشود که سطح ان سیقلی بوده ومانع از بروز شوره‌‌ می‌شود.دفاتر شهر اجر در ایران»:
واحد فروش اجر در تهران/اهن مکان
واحد فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ