ابعاد مهندسی در اجر

نوع اجر طول (mm) عرض (mm) ضخامت (mm) اجر ماشنی ۲(-)+ ۲۲۰ ۱(-)+۱۰۵ ۱(-)+۵۵ اجر دستی ۴(-) +۲۱۰ ۳(-)+۱۰۰ ۲(-)+۵۵ اجر باریك نما ماشینی یادستی طول وعرض برابر ابعاد مندرج در بالا ۱(-)+۴۰ یا ۳۰ البته امروزه جهت افزایش هر چه بیشتر سرعت پیشرفت کار ابعاد اجر‌ها هم در طول و هم در عرض نیز افزایش یافته است.بازرگانی شهر اجر با تنوع در عرض اجر از5سانت تا 11سانت و در طول از 20سانت تا 60سانت گزینه های نا محدود تری را برای خریدار پدید اورده است.شهر اجر در ایران:شهر اجر تبریز/چهارراه حافظ..شهر اجر در تهران/اهن مکان.