ساخت اجر چه مراحلی دارد

در مقالات وکتب مهندسی توضیح داده شده است که ساخت آجر یعنی خشک کردن و پختن آن و ممکن است به شیوه قدیم و سنتی یا به شیوه امروزی باشد.آجری را که خشت آن به شیوه سنتی تهیه و خشک و در کوره‌های نوبتی یا دائم پخته شده باشد را آجر کوره‌ای می‌نامند و آجری را که به روش امروزی با دستگاه‌های خودکار ماشینی تهیه شده باشد را نیز آجر ماشینی یا اجر اتوماتیک می‌نامند.بازرگانی شهر اجر در تولید و ساخت هر دو نوع اجر تبهر خاصی دارد وکیفیت محصولات تولیدی شاهدی بر این ادعاست.دفاتر شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان…