اجرنما و تفاوت اجر سنتی با اجر ماشینی

تولید اجر،یعنی خشک کردن خشت بعداز قالب زنی و پختن آن که ممکن است به شیوه قدیم و سنتی و یا به شیوه امروزی باشد.آجری را که خشت آن به شیوه‌ی سنتی تهیه و خشک و در کوره‌های نوبتی یا دائم پخته شده باشد؛ آجر کوره‌ای می‌نامند. آجری را که به روش امروزی با دستگاه‌های خودکار ماشینی تهیه شده باشد؛ آجر ماشینی یا اتوماتیک می‌نامند.