اجر نسوز…پخت اجر به چه چیزهایی بستگی دارد

در کارخانجات اجرنما پخت اجر بستگی به میزان گرمایی دارد که به خشت داده می‌شود.دور یا نزدیک بودن از آتش کوره و میزان گرمایی که به آن داده می‌شود بر کیفیت و شکل و حجم آجر تأثیر می‌گذارد. معمولا خشت هایی که نزدیک آتش کوره‌های سنتی چیده شده اند، به سبب گرمای بیش از اندازه و ذوب شدن بعضی از مواد درون آن ها، چروکیده می‌شوند و در هم جوش می‌خورند. این نوع اجرها را اجر جوش می‌نامند.بازرگانی شهر اجر فقط در قسمتهایی از کوره اجرها را میچیند که حرارت اتش به صورت یکنواخت به تمام اجر پخش شود.شهر اجر در ایران:
واحد تبریز/چهارراه حافظ..واحد تهران/اهن مکان.