اجرنما…اجرجوش چیست؟

در صنعت تولید اجر اجر جوش بسیار سخت و محکم است و بیشتر در ساختن پی بناها و دیواره‌ی چاه‌ها و آب انبار‌ها و پل‌ها به کار می‌رود.اجر هایی که در فاصله مناسب از اتش کوره چیده شده‌اند گرمای کافی می‌بینند و خوب پخته می‌شوند. از این اجر‌های معمولی در ساختن دیوار‌ها و کار‌های ساختمانی دیگر استفاده می‌کنند.اجرهایی که دور از اتش کوره چیده شده‌اند گرمای کافی‌‌ نمی‌بینند و به صورت نیم پخت یا خام در می‌آیند.که به دلیل سست بودن و پوکی بیش از حد باید از چرخه تولید و عرضه حذف شوند.بازرگانی شهر اجر اتش کوره را طوری تنظیم میکند که حرارت به صورت مساوی بر روی اجر‌ها پخش شود.دفاتر شهر اجر:
دفتر فروش اجر تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ