اجر قزاقی+اجر…موارد مصرف اجر جوش

.اجر جوش بسیار سخت و محکم است و بیشتر در ساختن پی بناها و دیواره چاه‌ها و آب انبارها و پلها به کار می‌رود.خشت هایی که در فاصله مناسب از آتش کوره چیده شده‌اند گرمای کافی می‌بینند و خوب پخته می‌شوند. از این اجر‌های معمولی در ساختن دیوارها و کار‌های ساختمانی دیگر استفاده می‌کنند.اجر هایی که دور از آتش کوره چیده شده‌اند گرمای کافی‌‌ نمی‌بینند و به صورت نیم پخته یا خام در می‌آیند که برای سازه های ساختمانی مناسب نیست .بازرگانی شهر اجر بزرگترین پیمانکار نماهای شیک و مدرن:شهر اجر در ایران:
واحد فروش آجر تبریز/چهارراه حافظ
واحد فروش آجر تهران/اهن مکان