اجرنمای قزاقی….نام اجرهای پرکاربرد گذشته

از گذشته چند نوع آجر در ایران معروف بوده و کاربرد بسیار داشته است. معروف‌ترین این اجرها عبارت‌اند از: آجر نظامی، اجر قزاقی، اجر فشاری، اجر نقش‌دار و اجر ختایی.اجر نظامی، سطحی به شکل مربع دارد که هر ضلع آن در حدود ۸۰سانتی‌متر است. از این اجر بیشتر در ساختن آب انبارها، دژها و باروها استفاده می‌کرده اند. بعضی از پژوهشگران نام این اجر را به نظام الملک، دانشمند و وزیر دوره‌ی سلجوقیان، نسبت داده اند. بعضی دیگر گفته‌اند که چون این آجر بیشتر در ساختن بناهای نظامی به کار می‌رفته است، به این نام خوانده شده است.