اجرنما….در اجر ماسه اهکی چرا اهک را اسیاب میکنند

برای داشتن اجر ماسه اهکی با کیفیت مناسب حتما باید آهک را قبل از مصرف آسیاب نمود. از سرندهای مخصوص می‌گذرانند. مقدار آهک مورد نیاز در آجر ماسه آهکی بین ۶ تا ۸% وزن ماسه می‌باشد؛ البته اگر از ماسه ریزدانه تر استفاده شود و یا به عبارت دیگر درصد دانه‌های کوچکتر از ۱ میلیمتر در مصالح مورد استفاده در آجر ماسه آهکی زیاد باشد، باید آهک بیشتری مصرف شود زیرا فرض بر این است دانه‌های آهک مانند فیلم نازکی دور دانه‌های ماسه را پوشانیده و موجب چسبیدن آنها به یکدیگر می‌گردد (هر قدر دانه‌ها ریزتر باشد سطح مخصوص آن یعنی سطح واحد حجم با واحد وزن آن بیشتر است).
دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجر تهران/اهن مکان