اجر نسوزنما را گران نخرید؟

در حدود دو سال پیش بود که اجر نسوز نما مد شد و چند کارخانه محدود  اقدام به تولید ان کردند . و به همین منظور به علت عرضه کم و تقاضای زیاد قیمت اجر نسوز نما را بالا میدادند. کماکان نیز بر همان منوال قدیم قیمت اجر نسوز را بالا میدهند .اما وب سایت شهر اجرقیمت واقعی اجر نسوز را میدهد به همین منظور قیمت اجر نسوز در وب سایت شهر اجر سی درصد کمتر از تولید کننده های دیگر است . اجرنسوز نما را گران نخرید.