آجر نسوز …بزرگترین سود شهر اجر جذب مشتری است.

وب سایت شهر اجر بر این باور است جذب مشتری   یعنی سود.سود تعریف پیچیده‌ای در سازمان دارد بر خلاف ظاهرش که معنی ساده‌ای دارد. وب سایت شهر اجر اعتقاد دارد فروش  و جذب مشتری عین سود است . حتی اگر در فروش زیان نشان دهد مشتری و فروش در بلند مدت پایه های سازمان را ان چنان قوی میکند که قادر خواهد بود هر نوع اتفاقات اقتصادی را پشت سر بگذارد .به همین منظور هدف وب سایت شهر اجر فروش و جذب مشتری بیشتر است .