اجرنمای نسوز….نام و درجه ذوب بعضی از اجر نسوزها

بازرگانی شهر اجر برای هر چه بالاتر بردن کیفیت محصولات خود همیشه سعی کرده از مواد اولیه مناسب و دارای استانداردهای لازم استفاده نماید که این امر سبب گردیده تا محصولات تولیدی این شرکت متمایز و متفاوت از سایر محصولات باشد. این امر از نمونه محصولات این بازرگانی کاملا مشهود‌‌ می‌باشد.واحدهای فروش شهر اجر در ایران:
واحد فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
واحد فروش اجر در تهران/اهن مکان
قزاقی  و نام ها+اجر قزاقی کامل+اجر قزاقی نیمه+جر قزاقی پلاکی+اجر قزاقی کف فرش
دمای ذوب انواع آجرهای نسوز
نوع آجر دمای ذوب (درجه کلوین)
آجر نسوز معمولی ۱۶۰۰ – ۱۷۰۰
آجر کائولنی ۲H2O. 2SiO2. Al2O3 1785
اجر سیلیسی ۱۷۰۰
اجر رسی غنی از آلومین ۱۸۰۲ – ۱۸۸۰

آجر مولیت (۲SiO2. 3Al2O3) 1810
اجر سیلیمانیت (SiO2. Al2O3) 1816
اجر کرومیت (Cr2O3. FeO) 1770
اجر آلومین ۲۰۵۰
اجر اسپنیل (Al2O3. MgO) 2135
اجر منیزی (MgO) 2200
اجر زیرکونیوم (ZrO2) 2200 -2700