اجر قزاقی :انواع اجرنما در ایران

اجرنما تولید شده با خاک رس
اجرنما تولید شده با خاک نسوز
اجرنما تولید شده با شیل یا خاک سنگ

اجرنمای تولید شده با خاک رس به دو دسته  کلی تقسیم میشوند :

اجرنمای جدید
اجرنمای سنتی

اجرنمای جدید با خاک رس با دستگا های اتوماتیک و به شیوه امروزی تولید میشود
اجرنمای سنتی به شیوه‌ای سنتی و با قالب های چوبی  تولید میشوند .

اجرنمای تولید شده با خاک نسوز  تفاوت ان از نظر رنگ بندی میباشد که رنگهای بسیار متنوعی دارد  .
اجرنمای شیل نیز به همین صورت است که رنگ بندی متفاوتی دارد