آجر نسوز در نمای تبریز

اجرنما در تبریز
اجر در تهران
اجر جدید
اجرنما در تهران
تبریز شهری است با نمای اجری. اکثر ساختمان‌ها نمای اجری دارند. البته تا همین اواخر بیشترین مصرف اجرنما . اجرنمای زرد بود. در حال حاضر با مد شدن اجر نسوز . سلیقه مردم نیز به سمت اجر نسوز و اجر شیل و اجر قزاقی رفته است . با این روندی که در حال پیش رفتن است پیش بینی میشود که تبریز یکی از مصرف کنند گان بزگ اجر نسوز در ایران باشد .