چگونگی طراحی با اجر نما

امروزه طراحی نمای ساختمان به یکی از ارکان مهم ساختمان سازی تبدیل شده و تمام سازندگان به این نتیجه رسیده اند

که برای موفقیت در امر فروش ساختمان باید برای نمای سازه خود طرحی زیبا و امروزی و شیک را اجرا کنند تا با این کار

نیمی از مسیر فروش را طی کنند.

بنابراین با وجود تنوع بی نظیر و بی همتا و همچنین قیمت بسیار مناسب اجر نما نسبت به سایر مصالح مختص نما و نیز

افزایش روز افزون تقاضا برای نماهای پست مدرن طراحان را بر این داشت تا از اجرنما بیشتر از هر مصالح دیگری استفاده

کنند.

طراحان و معمــاران امروز بــرای احیــای اجــر در بناهــا بــه فکــر طراحــی الگوهــای متفــاوت اجــری افتادند.ایــن الگوهــا

بــه صــورت منظــم و نامنظــم چیــده میشــوند کــه اجــر را از یــک مصالــح ســنتی بــه یــک ســلول نویــن تبدیــل کــرده

اســت.

نــا گفتــه نمانــد کــه طراحــی الگــو بــه صــورت قابهــای اجــری از گذشــته نیــز وجــود داشــته امــا ایــن روزهــا بــه

عنــوان طراحــی لانــه زنبــوری اجــرا میگــردد بــه ایــن معنــی کــه از یــک ســلول اولیــه شــروع میشــود و بــه کل طــرح

تعمیــم پیــدا‌‌ می‌کنــد.

اجــر نمــا ایــن امــکان را بــه طــراح میدهــدکــه بــا کاهــش چشــمگیر وزن پوســتهی طــرح هــزاران هــزار ایــدهی جدیــد

و منحصــر بــه فــرد ایجــاد کند.ایــن الگوهــا میتواننــد بــا بیــرون زدگــی و یــا چرخــش در زوایــای مختلــف ایجــاد شــوند

ویــا در ســاده ترین حالــت از آجرنمــا در ضخامت هــای مختلــف اســتفاده کــرد تــا ایــن اختــلاف ســطح باعــث ســایه

انــدازی در ســاعات مختلــف روز شــود و جلــوه ای ویــژه بــه نمــای ســاختمان هدیــه کنــد.یکــی از بهتریــن ایده هــا

بــرای دیوارهــای جــدا کننــده فضا(پارتیشن)اســتفاده از ایــن الگوهــا اســت چــون هــم طرحــی خــاص دارنــد و هــم

قابلیــت گســترش در ســه بعــد را دارنــد.

///بازرگانی وب سایت شهر اجر بزرگترین مرکز تولید و فروش انواع متنوع اجر نما  و  اجر قزاقی  و  اجر نسوز  در ایران با

کیفیت فوق العاده بالا و قیمت بسیار مناسب در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش وب سایت شهر

اجر در ایران:

دفتر فروش اجر قزاقی در تبریز/چهارراه حافظ

دفتر فروش اجر قزاقی در تهران/اهن مکان