نمای داخلی و اجر نما

(طراحی نمای داخلی و اجر نما)

طــرح صــاف و یــک دســت ســطح دیوارهــای داخلــی منــازل بقــدری تکــراری و نــخ نمــا شــده اســت کــه

حتــی اســتفاده از اســتیکر و کاغــذ دیــواری و دیگــر تزئینــات هــم نمــی توانــد خیلــی بــه جذابیــت آن

کمــک کنــد. همیــن موضــوع باعــث شــده کــه دکوراتورهــا در ســال هــای اخیــر رو بــه طــرح هــای

کلاســیک بیاورنــد و یکــی ازهمیــن مــوارد، اســتفاده از آجــر در طراحــی دکوراســیون داخلــی منــزل

اســت.بــرای طراحــی دکوراســیون منــزل و دیوارهــای منــزل نیــاز نیســت حتمــا ســطح دیــوار تمــام بخــش

هــای خانــه آجــری شــکل بشــود، اتفاقــا زیبایــی و طــراوت دکوراســیون آجــری زمانــی بیشــتر خــود را

نشــان میدهــد کــه بخــش هــای مشــخصی از دیــوار خانــه با آجر پوشــانده شــود.

خوشــبختانه آجرهــای دکوراتیــو ایــن روزهــا از تنــوع بــی نظیــری برخوردارنــد ، ســایزها و طــرح هــا و رنــگ

هــای متنــوع کــه بــه راحتــی مــی تواننــد بــا یــک انتخــاب درســت از جانــب شــما بــا اجــزاء و تجهیــزات

موجــود در دکوراســیون ، یــک کنتراســت بــی نظیــر ایجــاد کننــد.

بازرگانی شهر اجر بــا توجــه بــه نیــاز امــروز در زمینــهی طراحــی داخلــی و نمــا کــه ســطح

گســتردهای از فضــای پیرامــون مــا را شــامل میشــود، پلاکهــای آجــری بــا رنگهــای

منحصــر بــه فــرد و ابعــاد بســیار متفاوتــی ارائــه میدهــد کــه ایــن تنــوع در رنــگ, انتخــاب و ترکیــب را بــرای

طــراح آســان میکنــد، همچنیــن ابعــاد متفــاوت، نیــاز بــه بــرش را

 از بیــن مــی بــرد

(دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران):

//.دفتر فروش اجر نسوز در تهران/اهن مکان

//.دفتر فروش اجر نسوز در تبریز/چهارراه حافظ