اجر هلندی و آجرنمای نسوز و کاربردان در فضای داخلی

اجر در تهران
اجر جدید
اجرنسوز
اجر قزاقی
اجر شیل
اجر رستیک
برای طراحی داخلی ساختمان ساده ترین راه برای زیبا تر شدن نمای داخلی این است که حتما یک سمت فضا را از اجر نسوز استفاده کنید . اجر نسوز / اجر قزاقی /اجر شیل / شرط اساسی برای زیبایی فضای داخلی ساختمان میباشد . طراح برای زیبا کردن فضای داخلی کار بسیار سختی خواهد داشت اگر بخواهد بدون استفاده از اجر نسوز / اجر قزاقی / اجر شیل / جلوه زیبایی به فضای داخلی بدهد .  و برعکس چقدر زیبایی در دسترس خواهد بود اگر از اجر نسوز / اجر قزاقی . / اجر شیل در طراحی داخلی استفاده شود . فضایی گرم / اصیل / چشم نواز/ ارامش دهنده  خواهید داشت با استفاده از اجرنسوز/ اجر قزاقی / اجر شیل  در طراحی داخلی ساختمان .